Drömwebben - bok, vision och strategi

Drömwebben är visionen om en gränsöverskridande, kostnadseffektiv och användbar webbplats. Här finns information, funktioner och tjänster som underlättar tillvaron, både på jobbet och privat. Det är en plats där människor kommunicerar, delar kunskap, skapar relationer och löser uppgifter. Här möts medarbetare, kunder och meborgare oberoende av tid, avtstånd och tekniska lösningar.

Möt användarna där de befinner sig
Nya tekniska lösningar gör att innehåll och applikationer kan distribueras på smartare sätt och i nya sammanhang och kombinationer som skapar mervärde för användarna. Användarna själva står för mer och mer av innehållet på webben. Bloggarna har till exempel gjort det möjligt för alla att enkelt publicera sina egna åsikter och kunskap. Bilder och filmklipp delas med andra på Flickr och Youtube. Nätencyklopedin Wikipedia växer stadigt med artiklar skapade av sina användare. Och i och med att användare betygsätter, kommenterar och diskuterar företagens produkter och tjänster på nätet, har företagen inte längre samma kontroll över kommunikationen om dess produkter och varumärke. De så kallade sociala medierna påverkar din verksamhet, din kommunikation, ditt varumärke och dina affärer – vare sig du vill eller inte.

Med den bakgrunden blir det allt viktigare att skapa innehåll, tjänster och funktioner som ger möjlighet till interaktion och delaktighet. Vi måste bli beredda att lyssna mer till våra användare och dela med oss av innehåll och tjänster. Och för att användaren ska hitta oss måste vi finnas där användarna finns.

I böckerna Drömwebben och Drömwebben 2.0 kan du läsa mer om visionen och vägen dit. Du kan också läsa om hur ett 30-tal svenska företag och organisationer redan i början av 2000-talet jobbade för att nå sina drömwebbar.

Med någon av Drömwebbenböckerna i handen - och respektive webbplats på skärmen - kan du sedan följa upp och reflektera över hur utvecklingen gick. Prata med en kollega om vad du kommer fram till och lägg grunden för en framtida strategi och utveckling av de digitala kanaler du jobbar med!

Boken Drömwebben 2.0
Internet är idag en viktig kommunikations-, marknads- och försäljningskanal för företag och organisationer. Webbplatsen blir ett strategiskt verktyg och en viktig del av företagets organisation. Men för att få maximal effekt av sin webbplats krävs mycket tankeverksamhet och arbete, och även ett starkt ledarskap.

Hur ser den bästa webbplatsen ut för ditt företag? Hur skapar ni er ”drömwebb” som är lätt att använda, billig i drift och till nytta för hela verksamheten? Boken innehåller berättelser och intervjuer från 20 företag och organisationer som generöst delar med sig av sina erfarenheter av arbetet med sina webbplatser. Exempel på företag och organisationer är Volvo, Riksdagen, Djurens rätt, Vin & Sprit och Adressändring.

Det krävs inga tekniska förkunskaper eller krånglig terminologi för att läsa boken. Den vänder sig till chefer, kommunikatörer, informatörer, strateger och alla som arbetar med att förbättra webbplatser.

Första Drömwebbenboken
Boken är ett praktiskt stöd för dig som vill bedriva Internet- och intranätutveckling med siktet inställt mot visionen om Drömwebben® – den optimala webbplatsen för din organisations verksamhet. Den ger idéer, råd och tips om hur du kan skapa ändamålsenliga webbaserade system, som motsvarar användarnas behov och ger största möjliga verksamhets- och affärsnytta.

Visionen är en gränsöverskridande, kostnadseffektiv, användbar och användarvänlig Drömwebb som fungerar som ett nav för all den information och funktion som ett företags/en organisations olika målgrupper behöver. Drömwebben skildras ur olika perspektiv, dels för att illustrera helheten, dels för att öka förståelsen för hur olika delar och yrkesroller tillsammans påverkar utvecklingen av en webbplats:

Visionen om Drömwebben:

 • Utvecklingsstrategi – ur ett helhetsperspektiv
 • Affärsnyttan och verksamhetsperspektivet
 • Det kommunikativa perspektivet
 • Användarperspektivet
 • Det tekniska perspektivet

Teori varvas med praktiska exempel från såväl näringslivet som den offentliga verksamheten.

Strategiarbetet
Alla företag och organisationer kan utveckla en drömwebb som passar just sin verksamhet och sina målgruppers behov. För att lyckas krävs en genomtänkt webbstrategi, en utvecklingplan som går att införa stegvis, samarbete och organisation.

En webbstrategi ska i praktiken besvara alla de ”svåra webbfrågor” som en organisation behöver hantera för att skapa en ändamålsenlig webb. En bra webbstrategi underlättar det dagliga arbetet, prioriteringar och beslutsfattande. En webbstrategi bör revideras årligen.

Varför webbstrategi?
Ett strukturerat arbetssätt som skapar engagemang, delaktighet och ökar förståelsen/kunskapen om webben i den egna organisationen

 • Tydliggör vad ledningen vill uppnå med webben, för vem och varför (viktigt att mappa strategin mot till exempel kommunikations- och verksamhetsmål)
 • Tydliggör de prioriterade målgruppernas behov och förväntningar på hur de vill använda webben
 • Skapar en gemensam bild av nuläge, vision, målbild, målgrupper och prioriterade satsningar
 • Tydliggör hur webben samspelar med andra kanaler, som en del i den totala kommunikationen
Vad innehåller en webbstrategi?

Så här kan ett innehållsregister se ut:

 • Introduktion om webbstrategin (varför, för vem, vilka andra dokument den hänger ihop med – t.ex. policydokument – etc.)
 • Vision (rek. på 3 års sikt)
 • Syfte med webben (på vilket sätt webben ska stödja verksamheten)
 • Målgrupper (primära och sekundära)
 • Webbens roll i den totala kommunikationen
 • Prioriterat innehåll, information och funktionalitet (rek. på 1 års sikt)
 • Tonalitet och språkprinciper
 • Krav på interaktionsdesign, grafisk design
 • Mätbara mål (rek. på 1 års sikt)
 • Rutiner för uppföljning (rek. på 1 års sikt)
 • Organisation och samarbetsformer (övergripande roll- och ansvarsfördelning)
 • IT-stöd

Vår metodik för webbstrategiarbete
Vår metodik för webbstrategiarbete innehåller följande delar:

 • nulägesanalys
 • strategiworkshop
 • användarstudier
 • benchmarking

Leveransen blir en dokumenterad webbstrategi och handlingsplan som lägger grunden för en framgångsrik förvaltning och utveckling av webbplatsen.

Författare: Maria Langen och Lisen Almgren, med studenter på Medieskolan. Förlag Uppsala Publishing House / Liber. Böckerna är slutsålda på förlaget men kan köpas direkt från författarna. kontakt[at]svelan.se
Författare: Maria Langen och Lisen Almgren, med studenter på Medieskolan. Förlag Uppsala Publishing House / Liber. Böckerna är slutsålda på förlaget men kan köpas direkt från författarna. kontakt[at]svelan.se