Strategi

Sverredal & Langen genomför strategi- och planeringsarbete på uppdrag av företag och organisationer. Ett axplock av våra erfarenheter: 

  • Krisberedskap, krishantering och kriskommunikation
  • Kanalstrategier för digital kommunikation - externa webbplatser, sociala medier, forum, medierelationer, intranät, kundtjänst, mobil kommunikation, kommunikativt ledarskap, omvärldsbevakning, möten, informationsutbyte i projekt och professionella nätverk, incident- och krishantering.
  • Kommunikationsstrategier till stöd för organisationers verksamhet, interna/externa dialog, intressenter, målgrupper, varumärkesutveckling, omprofilering, nya produkter och tjänster, förändringsarbeten, krisberedskap, införande- och utvecklingsprojekt.
  • Beställarstöd och projektledning vid framtagning och införande av strategier.
  • Styrdokument och guidelines i samarbete med ledning och verksamhetens olika intressentgrupper.
  • Strategier för bildkoncept, bildkommunikation.
  • Målgrupps-, behovsanalyser och kravställning på system, webbplatser och sociala medier
  • Pandemiplanering

Våra uppdragsgivare finns både i näringslivet och i den offentliga verksamheten.